TẬP HUẤN VỀ VIỆC THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI

Tháng Ba 26, 2019 9:45 sáng

– Căn cứ công văn số 57/PGDĐT ngày 15 tháng 03 năm 2019 về việc thông tin, tuyên truyền về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội của PGD huyện Nam Trực;

– Căn cứ công văn số28-NQ/TW ngày 23 tháng 05 năm 2018 – Nghị quyết  hội nghị lần thứ 7 ban chấp hành trung ương khoá XII  về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội của Tổng bí thư Nguyễn phú Trọng;

– Căn cứ công văn số125/NQ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 – Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 05 năm 2018 của hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương khoá XII  về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

           Sáng ngày 23 tháng 03 năm 2019, trường Tiểu học Hồng Quang đã tổ chức tập huấn thông tin tuyên truyền về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn:

1

472bc034e5cb07955eda3c966a344ccbae95f7da

15fd3a991f66fd38a477

6396a0e7851867463e09

cc61923ab7c5559b0cd4

eb4e5a557faa9df4c4bb