BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC: 2019-2020

Tháng Sáu 8, 2020 8:57 sáng

  PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG TH HỒNG QUANG                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   
Số: 08/QĐ-HQ                                                          Hồng Quang, ngày 25 tháng 10 năm 2019

                           BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ  CÔNG KHAI
                                                          NĂM HỌC: 2019-2020

           Căn cứ Công văn số 186/PGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Nam Trực về triển khai thực hiện công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT.
             Trường Tiểu học Hồng Quang  xin báo cáo kết quả thực hiện như sau:
I. Nội dung công khai  
1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế
– Cam kết chất lượng giáo dục (Đính kèm biểu mẫu 05)
– Chất lượng giáo dục thực tế (Đính kèm biểu mẫu 06).
– Kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn Quốc gia và kết quả đạt được qua các mốc thời gian: cả 2 điểm trường đều đã đạt chuẩn Quốc gia mức II.
– Về kiểm định chất lượng giáo dục: Căn cứ vào Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ GDĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, nhà trường tự đánh giá và đề nghị được đánh giá ngoài vào các năm học tiếp theo.
2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
– Về cơ sở vật chất (Đính kèm biểu mẫu 07).
– Vể đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên (Đính kèm biểu mẫu 08).
– Về đào tạo bồi dưỡng: 100% CBGV đều có kế hoạch tự học tự bồi dưỡng và được nhà trường, Phòng GDĐT đánh giá hàng năm. Nhà trường luôn khuyến khích động viên CBGV đi học tiếp ở trình độ cao hơn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
3. Công khai thu, chi tài chính:
– Nhà trường công khai các khoản thu, chi theo quy định của UBND tỉnh Nam Định, Sở GD&ĐT Nam Định.
II. Hình thức và thời điểm công khai
1. Hình thức
– Công khai tại Hội nghị cha mẹ học sinh toàn trường.
– Công khai trên trang Web của đơn vị.
– Niêm yết công khai tại bảng thông báo của trường.
– Công khai trong phiên họp Hội đồng sư phạm.
– Công khai tại Hội nghị CNVC nhà trường.
2. Thời điểm công khai
– Vào đầu năm học 2019-2020 và niêm yết 30 ngày liên tục.
– Tháng 6 hàng năm.
III. Giải pháp và tổ chức thực hiện
– Nhà trường căn cứ vào Thông tư hướng dẫn tổ chức công khai tại nhà trường kết hợp niêm yết.
– Cập nhật kịp thời về số liệu, kết quả giáo dục trước khi công khai.
– Công khai trong Hội nghị cha mẹ học sinh về các khoản thu hộ, thu thỏa thuận (Phát thông tin đến từng phụ huynh để biết).
– Trường tiến hành thực hiện theo hướng dẫn về 3 công khai để phụ huynh học sinh biết và giải trình khi có cá nhân thắc mắc về các nội dung công khai.
        Trên đây là kế hoạch thực hiện Quy chế 3 công khai năm học 2019-2020 của trường Tiểu học Hồng Quang./.
Nơi nhận:                                                                                 Hiệu trưởng
– PGDĐT  (b/c);
– Lưu: VT.                                                                                      (đã ký)
  
                                                                                            Nguyễn Đình Khánh