LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 23/05/2022 đến 29/05/2022)

Tháng Năm 28, 2022 1:41 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 

(Từ ngày 23/05/2022 đến 29/05/2022)

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG TH HỒNG QUANG

– Họp phụ huynh HS cuối năm điểm trường 1​

THỨ/NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1 TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 2
GIÁM HIỆU GIÁM HIỆU
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
THỨ HAI

23/05/2022

– Hội ý đầu tuần

– Lên lớp

 

Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Quyết

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Xuân

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Thi

Đ/c Quyết

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Xuân

Đ/c Thi 

Đ/c Phương

Đ/c Vân

Đ/c Khánh 

Đ/c Phương 

Đ/c Vân

THỨ BA

24/05/2022

– Lên lớp Đ/c Liễu

Đ/c Khánh

Đ/c Ngọc

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Đ/c Ngọc

Đ/c Liễu

Đ/c Khánh

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Đ/c Thi 

Đ/c Vân

Đ/c Phương

Đ/c Thi

Đ/c Vân

Đ/c Phương 

THỨ TƯ 

25/05/2022

– Lên lớp

 

Đ/c Ngọc

Đ/c Liễu

Đ/c Khánh

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Thi

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Thi

Đ/c Phương

Đ/c Vân

Đ/c Khánh

Đ/c Phương

Đ/c Vân 

THỨ NĂM

26/05/2022

– Lên lớp – Họp hội đồng 

Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

 Đ/c Hằng

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hoài

Đ/c Ngọc

Đ/c Liễu

Đ/c Khánh

Đ/c Hằng

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hoài

Đ/c Thi

Đ/c Ngọc

Đ/c Vân

Đ/c Phương

Đ/c Thi

Đ/c Vân

Đ/c Phương 

THỨ SÁU

27/05/2022

– Lên lớp

 

 – Họp phụ huynh HS cuối năm điểm trường 2 Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Hằng

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hoài

Đ/c Thi

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Hằng

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hoài

Đ/c Thi

Đ/c Phương

Đ/c Vân

Đ/c Khánh

Đ/c Phương

Đ/c Vân 

THỨ BẢY

28/05/2022

 – Họp phụ huynh HS cuối năm điểm trường 1          
CHỦ NHẬT
29/05/2022
  – Họp phụ huynh HS cuối năm điểm trường 1          

                                    Hồng Quang, ngày 20 tháng 05 năm 2022

                                           Hiệu trưởng

                                              (đã kí)

                                           Nguyễn Đình Khánh