LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 21/03/2022 đến 27/03/2022)

Tháng Ba 20, 2022 10:46 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 

(Từ ngày 21/03/2022 đến 27/03/2022)

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG TH HỒNG QUANG

THỨ/NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1 TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 2
GIÁM HIỆU GIÁM HIỆU
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
THỨ HAI

21/03/2022

– Học trực tuyến – Học trực tuyến Đ/c Khánh Đ/c Khánh Đ/c Thi Đ/c Thi
THỨ BA

22/03/2022

– Học trực tuyến – Học trực tuyến Đ/c Khánh Đ/c Khánh Đ/c Thi Đ/c Thi
THỨ TƯ 

23/03/2021

– Học trực tuyến – Học trực tuyến Đ/c Khánh Đ/c Khánh Đ/c Thi Đ/c Thi
THỨ NĂM

24/03/2022

– Học trực tuyến – Học trực tuyến Đ/c Khánh Đ/c Khánh Đ/c Thi Đ/c Thi
THỨ SÁU

25/03/2022

– Học trực tuyến – Học trực tuyến Đ/c Khánh Đ/c Khánh Đ/c Thi Đ/c Thi
THỨ BẢY

26/03/2022

           
CHỦ NHẬT
20/03/2022
           

  Hồng Quang, ngày 18 tháng 03 năm 2022

                                           Hiệu trưởng

                                              (đã kí)

                                           Nguyễn Đình Khánh