LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( Từ ngày 18/10/2021 đến 24/10/2021)

Tháng Mười 18, 2021 1:03 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 

( Từ ngày 18/10/2021 đến 24/10/2021)

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG TH HỒNG QUANG

THỨ/NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1 TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 2
GIÁM HIỆU GIÁM HIỆU
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
THỨ HAI

18/10/2021

– Hội ý đầu tuần (Điểm 1)

– Lên lớp 

– Hội ý đầu tuần (Điểm 2)

– Lên lớp

– HT: đi KĐCLGD (từ ngày 18-22/10) 

Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Quyết

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Xuân

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Thi

Đ/c Quyết

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Xuân

Đ/c Thi

Đ/c Phương

Đ/c Vân

Đ/c Khánh

Đ/c Phương 

Đ/c Vân

THỨ BA

19/10/2021

– Lên lớp

– Đ/c Hồng tập huấn môn Âm nhạc (ngày 19-20/10)

– Lên lớp   Đ/c Liễu

Đ/c Khánh

Đ/c Ngọc

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Đ/c Ngọc

Đ/c Liễu

Đ/c Khánh

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Đ/c Thi 

Đ/c Vân

Đ/c Phương

Đ/c Thi

Đ/c Vân

Đ/c Phương 

THỨ TƯ 

20/10/2021

– Lên lớp 

– Đ/c Thắm tập huấn môn Tin và CN (từ ngày 20-21/10)

– Lên lớp   Đ/c Ngọc

Đ/c Liễu

Đ/c Khánh

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Thi

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Thi

Đ/c Phương

Đ/c Vân

Đ/c Khánh

Đ/c Phương

Đ/c Vân 

THỨ NĂM

21/10/2021

– Lên lớp – Đ/c Hòa tập huấn môn LS-ĐL (từ ngày 21-22/10)  – Lên lớp  

Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

 Đ/c Hằng

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hoài

Đ/c Ngọc

Đ/c Liễu

Đ/c Khánh

Đ/c Hằng

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hoài

Đ/c Thi

Đ/c Ngọc

Đ/c Vân

Đ/c Phương

Đ/c Thi

Đ/c Vân

Đ/c Phương 

THỨ SÁU

22/10/2021

– Lên lớp

 –  Đ/c Xuân tập huấn môn HĐTN (từ ngày 22-23/10)

– Lên lớp   Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Hằng

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hoài

Đ/c Thi

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Hằng

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hoài

Đ/c Thi

Đ/c Phương 

Đ/c Vân

Đ/c Khánh

Đ/c Phương

Đ/c Vân 

THỨ BẢY

23/10/2021

– Hội nghị Viên chức, người lao động năm học 2021-2022           
CHỦ NHẬT
24/10/2021
           

                                    Hồng Quang, ngày 15 tháng 10 năm 2021

                                           Hiệu trưởng

                                              (đã kí)

                                           Nguyễn Đình Khánh