LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 16/05/2022 đến 22/05/2022)

Tháng Năm 28, 2022 1:32 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 

(Từ ngày 16/05/2022 đến 22/05/2022)

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG TH HỒNG QUANG

THỨ/NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1 TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 2
GIÁM HIỆU GIÁM HIỆU
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
THỨ HAI

16/05/2022

– Hội ý đầu tuần

– Ký duyệt giáo án

– Lên lớp

 

– Lên lớp Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Quyết

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Xuân

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Thi

Đ/c Quyết

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Xuân

Đ/c Thi 

Đ/c Phương

Đ/c Vân

Đ/c Khánh 

Đ/c Phương 

Đ/c Vân

THỨ BA

17/05/2022

– Lên lớp – Lên lớp   Đ/c Liễu

Đ/c Khánh

Đ/c Ngọc

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Đ/c Ngọc

Đ/c Liễu

Đ/c Khánh

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Đ/c Thi 

Đ/c Vân

Đ/c Phương

Đ/c Thi

Đ/c Vân

Đ/c Phương 

THỨ TƯ 

18/05/2022

 Kiểm tra chất lượng cuối HKII khối 1 -> 3

– HT: Họp trực tuyến tại THCS Hồng Quang

 Kiểm tra chất lượng cuối HKII khối 4, 5 Đ/c Ngọc

Đ/c Liễu

Đ/c Khánh

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Thi

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Thi

Đ/c Phương

Đ/c Vân

Đ/c Khánh

Đ/c Phương

Đ/c Vân 

THỨ NĂM

19/05/2022

– Chấm thi toàn trường

– Thi Lập trình Kodu và Robotics cấp huyện tại TH Nam Tiến

– Chấm thi toàn trường

Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

 Đ/c Hằng

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hoài

Đ/c Ngọc

Đ/c Liễu

Đ/c Khánh

Đ/c Hằng

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hoài

Đ/c Thi

Đ/c Ngọc

Đ/c Vân

Đ/c Phương

Đ/c Thi

Đ/c Vân

Đ/c Phương 

THỨ SÁU

20/05/2022

– Lên lớp

– Sơ kết tuần điểm trường 1

– Lên lớp

– Sơ kết tuần điểm trường 2

Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Hằng

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hoài

Đ/c Thi

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Hằng

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hoài

Đ/c Thi

Đ/c Phương

Đ/c Vân

Đ/c Khánh

Đ/c Phương

Đ/c Vân 

THỨ BẢY

21/05/2022

           
CHỦ NHẬT
22/05/2022
            

                                    Hồng Quang, ngày 13 tháng 05 năm 2022

                                           Hiệu trưởng

                                              (đã kí)

                                           Nguyễn Đình Khánh