LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 02/05/2022 đến 08/05/2022)

Tháng Năm 4, 2022 8:16 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 

(Từ ngày 02/05/2022 đến 08/05/2022)

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG TH HỒNG QUANG

THỨ/NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1 TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 2
GIÁM HIỆU GIÁM HIỆU
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
THỨ HAI

02/05/2022

Nghỉ bù ngày Lễ 30/4 – 01/05/2022
THỨ BA

03/05/2022

Nghỉ bù ngày Lễ 30/4 – 01/05/2022
THỨ TƯ 

04/05/2022

– Lên lớp – Lên lớp Đ/c Ngọc

Đ/c Liễu

Đ/c Khánh

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Thi

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Thi

Đ/c Phương

Đ/c Vân

Đ/c Khánh

Đ/c Phương

Đ/c Vân 

THỨ NĂM

05/05/2022

– Lên lớp 

– PGD kiểm tra chuyên đề cuối năm học chuẩn bị cho đón Thanh tra Sở GDĐT 

– Lên lớp 

Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

 Đ/c Hằng

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hoài

Đ/c Ngọc

Đ/c Liễu

Đ/c Khánh

Đ/c Hằng

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hoài

Đ/c Thi

Đ/c Ngọc

Đ/c Vân

Đ/c Phương

Đ/c Thi

Đ/c Vân

Đ/c Phương 

THỨ SÁU

06/05/2022

– Lên lớp

– Sơ kết tuần điểm trường 1

– Lên lớp

– Sơ kết tuần điểm trường 2

Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Hằng

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hoài

Đ/c Thi

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Hằng

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hoài

Đ/c Thi

Đ/c Phương

Đ/c Vân

Đ/c Khánh

Đ/c Phương

Đ/c Vân 

THỨ BẢY

07/05/2022

 – Lên lớp          
CHỦ NHẬT
08/05/2022
            

                                    Hồng Quang, ngày 29 tháng 04 năm 2022

                                           Hiệu trưởng

                                              (đã kí)

                                           Nguyễn Đình Khánh