LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ( Từ ngày 01/11/2021 đến 07/11/2021)

Tháng Mười Một 3, 2021 7:23 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 

( Từ ngày 01/11/2021 đến 07/11/2021)

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG TH HỒNG QUANG

THỨ/NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1 TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 2
GIÁM HIỆU GIÁM HIỆU
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
THỨ HAI

01/11/2021

– Hội ý đầu tuần (Điểm 1)

– Lên lớp 

– Hội ý đầu tuần (Điểm 2)

– Lên lớp

 

Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Quyết

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Xuân

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Thi

Đ/c Quyết

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Xuân

Đ/c Thi

Đ/c Phương

Đ/c Vân

Đ/c Khánh

Đ/c Phương 

Đ/c Vân

THỨ BA

02/11/2021

– Lên lớp – Lên lớp   Đ/c Liễu

Đ/c Khánh

Đ/c Ngọc

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Đ/c Ngọc

Đ/c Liễu

Đ/c Khánh

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Đ/c Thi 

Đ/c Vân

Đ/c Phương

Đ/c Thi

Đ/c Vân

Đ/c Phương 

THỨ TƯ 

03/11/2021

– Lên lớp – Lên lớp   Đ/c Ngọc

Đ/c Liễu

Đ/c Khánh

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Thi

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Thi

Đ/c Phương

Đ/c Vân

Đ/c Khánh

Đ/c Phương

Đ/c Vân 

THỨ NĂM

04/11/2021

–  Học trực tuyến (do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19) 
THỨ SÁU

05/11/2021

–  Học trực tuyến (do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19)
THỨ BẢY

06/11/2021

         
CHỦ NHẬT
07/11/2021
           

                                    Hồng Quang, ngày 29 tháng 10 năm 2021

                                           Hiệu trưởng

                                              (đã kí)

                                           Nguyễn Đình Khánh