LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 ( Từ ngày 04/01/2020 đến 10/01/2021)

Tháng Một 5, 2021 9:45 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

( Từ ngày 04/01/2020 đến 10/01/2021)

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG TH HỒNG QUANG

THỨ/NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1 TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 2
GIÁM HIỆU GIÁM HIỆU
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
THỨ HAI

04/01/2021

– Chào cờ

– Hội ý đầu tuần điểm 1

– Ký duyệt giáo án

– Lên lớp

 

– Hội ý đầu tuần điểm 2

– Lên lớp

– Kiểm tra khối 4+5: Khoa học, Lịch sử – Địa lý

– HT: dự tổng kết An ninh tại UBND xã Hồng Quang

– Dạy Poki

Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Quyết

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Xuân

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Thi

Đ/c Quyết

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Xuân

Đ/c Thi

Đ/c Tám

Đ/c Phương

Đ/c Vân

Đ/c Khánh

Đ/c Tám

Đ/c Phương

 Đ/c Vân

THỨ BA

05/01/2021

– Lên lớp   – Lên lớp

– Dạy Poki

– Họp tại UBND xã Hồng Quang

 

Đ/c Liễu

Đ/c Khánh

Đ/c Ngọc

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Đ/c Ngọc

Đ/c Liễu

Đ/c Khánh

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Đ/c Thi 

Đ/c Tám

Đ/c Vân

Đ/c Phương

Đ/c Tám

Đ/c Thi

Đ/c Vân

Đ/c Phương 

THỨ TƯ 

06/01/2021

– Kiểm tra chất lượng cuối HKI khối 1+2+3 (Toán + Tiếng Việt + TA khối 3) – Kiểm tra chất lượng cuối HKI khối 4+5 (Toán + Tiếng Việt + TA ) Đ/c Ngọc

Đ/c Liễu

Đ/c Khánh

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Thi

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Tám

Đ/c Thi

Đ/c Phương

Đ/c Vân

Đ/c Khánh

Đ/c Tám

Đ/c Phương

Đ/c Vân

 

THỨ NĂM

07/01/2021

– Chấm bài Kiểm tra chất lượng cuối HKI tại điểm trường 1 (Toàn bộ CB, GV, NV) – Chấm bài Kiểm tra chất lượng cuối HKI tại điểm trường 1 (Toàn bộ CB, GV, NV)

– HT họp tại PGD

Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

 Đ/c Hằng

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hoài

Đ/c Ngọc

Đ/c Liễu

Đ/c Khánh

Đ/c Hằng

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hoài

Đ/c Tám

Đ/c Thi

Đ/c Ngọc

Đ/c Vân

Đ/c Phương

Đ/c Thi

Đ/c Tám

Đ/c Vân

Đ/c Phương 

THỨ SÁU

08/01/2021

– Lên lớp 

– Sơ kết tuần điểm trường 1

– Thi GVG: Bốc bài miền A, xây dựng TKB miền A

 – Lên lớp 

– Dạy CLB

– Sơ kết tuần điểm trường 2

Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Hằng

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hoài

Đ/c Thi

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Hằng

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hoài

Đ/c Tám

Đ/c Thi

Đ/c Phương 

Đ/c Vân

Đ/c Khánh

Đ/c Tám

Đ/c Phương

Đ/c Vân 

THỨ BẢY

09/01/2021

 – Thi GVG: Bốc bài miền B, xây dựng TKB miền B          
CHỦ NHẬT
10/01/2021
 – Thi GVG: Bốc bài miền C, xây dựng TKB miền C          

                                    Hồng Quang, ngày 31 tháng 12 năm 2020

                                           Hiệu trưởng

                                              (đã kí)

                                           Nguyễn Đình Khánh