LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 ( Từ ngày 21/12/2020 đến 27/12/2020)

Tháng Mười Hai 21, 2020 8:48 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

( Từ ngày 21/12/2020 đến 27/12/2020)

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG TH HỒNG QUANG

THỨ/NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1 TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 2
GIÁM HIỆU GIÁM HIỆU
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
THỨ HAI

21/12/2020

– Chào cờ

– Hội ý đầu tuần điểm 1

– Ký duyệt giáo án

– Lên lớp

 

– Hội ý đầu tuần điểm 2

– Lên lớp

– Dạy Poki

Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Quyết

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Xuân

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Thi

Đ/c Quyết

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Xuân

Đ/c Thi

Đ/c Tám

Đ/c Phương

Đ/c Vân

Đ/c Khánh

Đ/c Tám

Đ/c Phương

 Đ/c Vân

THỨ BA

22/12/2020

– Lên lớp   – Lên lớp

– Dạy Poki

 

Đ/c Liễu

Đ/c Khánh

Đ/c Ngọc

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Đ/c Ngọc

Đ/c Liễu

Đ/c Khánh

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Đ/c Thi 

Đ/c Tám

Đ/c Vân

Đ/c Phương

Đ/c Tám

Đ/c Thi

Đ/c Vân

Đ/c Phương 

THỨ TƯ 

23/12/2020

– Lên lớp  – Lên lớp

– Dạy CLB

Đ/c Ngọc

Đ/c Liễu

Đ/c Khánh

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Thi

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Tám

Đ/c Thi

Đ/c Phương

Đ/c Vân

Đ/c Khánh

Đ/c Tám

Đ/c Phương

Đ/c Vân

 

THỨ NĂM

24/12/2020

– Lên lớp

– HT tập huấn tại SGD ngày 24-25/12

 – Lên lớp

– Dạy CLB

 

Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

 Đ/c Hằng

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hoài

Đ/c Ngọc

Đ/c Liễu

Đ/c Khánh

Đ/c Hằng

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hoài

Đ/c Tám

Đ/c Thi

Đ/c Ngọc

Đ/c Vân

Đ/c Phương

Đ/c Thi

Đ/c Tám

Đ/c Vân

Đ/c Phương 

THỨ SÁU

25/12/2020

– Lên lớp 

– PHT, đ/c Thư, Công tập huấn ngày 25-26/12

– Sơ kết tuần điểm trường 1

 – Lên lớp 

– Dạy CLB

– Sơ kết tuần điểm trường 2

Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Hằng

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hoài

Đ/c Thi

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Hằng

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hoài

Đ/c Tám

Đ/c Thi

Đ/c Phương 

Đ/c Vân

Đ/c Khánh

Đ/c Tám

Đ/c Phương

Đ/c Vân 

THỨ BẢY

26/12/2020

 – SHCM          
CHỦ NHẬT
27/12/2020
           

                                    Hồng Quang, ngày 18 tháng 12 năm 2020

                                           Hiệu trưởng

                                              (đã kí)

                                           Nguyễn Đình Khánh