LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 ( Từ ngày 04/11/2019 đến 10/11/2019)

Tháng Mười Một 1, 2019 2:10 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

( Từ ngày 04/11/2019 đến 10/11/2019)

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG TH HỒNG QUANG

THỨ/NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 1 TRỰC ĐIỂM TRƯỜNG SỐ 2
GIÁM HIỆU GIÁM HIỆU
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU
THỨ HAI

04/11/2019

– Chào cờ

– Ký duyệt giáo án

– Hội ý đầu tuần

– Lên lớp 

– Lên lớp

– Dạy POKI 

Đ/c Khánh

Đ/c Thi

Đ/c Ngọc

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Hằng

Đ/c Xuân

 Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Hoài

Đ/c Hằng

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Tám

Đ/c Liễu

Đ/c Phương

 

Đ/c Thi

Đ/c Tám

Đ/c Phương

 

THỨ BA 

05/11/2019

– Lên lớp – Lên lớp

– Dạy POKI  

– HT họp tại THCS Nam Cường

Đ/c Liễu

Đ/c Tám

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Hoài

Đ/c Hằng

Đ/c Xuân

Đ/c Quyết

Đ/c Khánh

Đ/c Thi

Đ/c Ngọc

Đ/c Phương

Đ/c Khánh

Đ/c Thi

Đ/c Tám

Đ/c Phương 

THỨ TƯ 

06/11/2019

 – Lên lớp – Dạy CLB  Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Thi

Đ/c Ngọc

Đ/c Quyết

Đ/c Hoài

Đ/c Hằng

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Thi

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Tám

Đ/c Phương

 

Đ/c Tám

Đ/c Phương

 

THỨ NĂM

07/11/2019

– Lên lớp – Lên lớp

– Dạy CLB 

– Khảo sát TDTT: Điền kinh tại THCS Nam Hùng; Cờ vua tại PGD; Bóng bàn tại CLB bóng bàn Vân Chàng

Đ/c Khánh

Đ/c Tám

Đ/c Hằng

Đ/c Quyết

Đ/c Hoài

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Thi

Đ/c Quyết

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Xuân

Đ/c Ngọc

Đ/c Liễu

Đ/c Thi

Đ/c Ngọc

Đ/c Phương

Đ/c Tám

Đ/c Phương 

THỨ SÁU

08/11/2019

– Lên lớp – Lên lớp

– Dạy CLB 

Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Quyết

Đ/c Hoài

Đ/c Hằng

Đ/c Xuân

Đ/c Khánh

Đ/c Liễu

Đ/c Ngọc

Đ/c Thi

Đ/c Hằng

Đ/c Hoài

Đ/c Quyết

Đ/c Xuân

Đ/c Thi

Đ/c Tám

Đ/c Phương 

Đ/c Tám

Đ/c Phương 

THỨ BẢY

09/11/2019

 – Chia sẻ xây dựng thư viện thân thiện tại TH Đồng Sơn( Đ/c Tám, Xuân)

– Họp hội đồng

   

 

 

 

   
CHỦ NHẬT
10/11/2019
           

                                    Hồng Quang, ngày 01 tháng 11 năm 2019

                                           Hiệu trưởng

                                              (đã kí)

                                           Nguyễn Đình Khánh