Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra – Trường Tiểu học Hồng Quang

Tháng Hai 3, 2020 4:02 chiều

PHÒNG GD-ĐT NAM TRỰC                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

TRƯỜNG TH HỒNG QUANG                                   Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

   Số: 02/ QĐ-THHQ                                       Hồng Quang, ngày  03 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra

 TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG QUANG

          Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

          Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

        Căn cứ Công văn số 79/CV-TW ngày 29/01/2020 của Thường trực Ban Bí thư, Công điện sô 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020, Chỉ thị số 05/CT-TT ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona;

         Căn cứ Công văn hoả tốc số 716/VP-CP về việc ý kiến chỉ đạo cho phép học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh do virut Corona ngày 02/02/2020;

       Căn cứ công văn hoả tốc số 260/BGDĐT ngày 31/01/2020 về việc hướng dẫn phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra trong trường học;

         Căn cứ Công điện số 43/CĐ-BGDĐT ngày 28/01/2020 chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo , đại học, học viện, viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các đơn vị trực thuộc Bộ;

         Căn cứ Công văn số 88/SGDĐT-CTTT ngày 31/01/2020 về việc phòng chống dịc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra;

         Căn cứ Công văn số 24/UBND –VP ngày 30/01/2020 về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra;

         Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 30/01/2020 của UBND huyện Nam Trực về  đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona;

       Căn cứ Kế hoạch số 51/KH-BGDĐT ngày 31/01/2020  về phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020;

          Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra của trường tiểu học Hồng Quang, gồm các ông, bà có tên sau:

I. Trưởng ban

     Ông: Nguyễn Đình Khánh – Hiệu trưởng nhà trường

II. Phó Trưởng ban:

  1. Ông: Lê Viết Thi – Phó hiệu trưởng
  2. Bà: Nguyễn Thị Tám – Phó hiệu trưởng
  3. Bà: Trịnh Thị Liễu – Phó hiệu trưởng
  4. Bà: Nguyễn Bích Ngọc – Phó hiệu trưởng
  5. Bà: Ngyễn Thị Hoài – Nhân viên Y tế
  6. Bà: Nguyễn Thị Phương – Nhân viên y tế

III. Các uỷ viên

     Giáo viên chủ nhiệm 35 lớp và các nhân viên liên quan ( Có danh sách kèm theo)

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chỉ đạo

     1. Chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona trong nhà trường

     – Nắm bắt thường xuyên, kịp thời các chỉ đạo Trung ương và tỉnh,huyện, Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT ; chủ động kịp thời tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của nhà trường;

     – Chỉ đạo, điều hành với các đơn vị có liên quan để tiến hành phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona;

     2. Tổ chức thực hiện, đôn đốc, giám sát, tuyên truyền tới từng học sinh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona

     3. Nắm bắt diễn biễn tình hình dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây trong nhà trường để kịp thời báo cáo, tham mưu cho Trưởng ban

 Điều 3: Yêu cầu tất cả các CB,GV,NV nhà trường thực hiện nghiêm túc quyết định này./.

  

Nơi nhận:                                                                    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                           

  – Như điều 3;                                                                

  – Lãnh đạo phòng (để chỉ đạo);                                                  (Đã ký)

  – Lưu: VT, TCCB.                                                           

                                                                                            Nguyễn Đình Khánh