Tin tức

???????????????????????????

Báo cáo công khai theo Thông tư 36 của trường TH Hồng Quang

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TH HỒNG QUANG                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Số: 09/QĐ-HQ                                       Hồng…
1

Trường TH Hồng Quang tham dự trực tuyến Hội nghị Tổng kết 1năm thực hiện CT GDPT 2018 đối với lớp 1, Việc thực hiện TT 27 về đánh giá học sinh và Hội nghị Tổng kết năm học 2020-2021; triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 huyện Nam Trực

        Sáng ngày 25/08/2021,  trường TH Hồng Quang tham dự Hội nghị trực tuyến của Sở GD : Hội nghị tổng kết một năm thực hiện CT GDPT 2018 đối với lớp 1, Việc…