Thông báo nhà trường

???????????????????????????

Báo cáo công khai theo Thông tư 36 của trường TH Hồng Quang

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TH HỒNG QUANG                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Số: 09/QĐ-HQ                                       Hồng…