Lưu trữ

???????????????????????????

Báo cáo công khai theo Thông tư 36 của trường TH Hồng Quang

14:59 | 26/04/2022 PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TH HỒNG QUANG                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Số: 09/QĐ-HQ                                       Hồng Quang, ngày 26 tháng 10 năm 2021                        BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ  CÔNG KHAI                                             NĂM HỌC: 2020-2021           Thực hiện… ...